Onze Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN MANTEL OVEREENKOMST ABONNEMENTEN

Deze Algemene voorwaarden Mantel Overeenkomst Abonnementen (“Overeenkomst”) is van toepassing op Uw aanschaf en het gebruik van Onze abonnementen.

Door het accepteren van deze Overeenkomst, hetzij door een vakje aan te vinken om toestemming te geven, hetzij door een Opdrachtformulier te ondertekenen dat aan deze Overeenkomst refereert, gaat U akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon verklaart u gemachtigd te zijn om deze entiteit en de gelieerde ondernemingen te binden aan deze voorwaarden. In dat geval heeft de term “U” of “Uw” betrekking op deze entiteit en de gelieerde ondernemingen. Als u hiertoe niet bent gemachtigd of als u niet met deze voorwaarden instemt, moet u deze Overeenkomst niet accepteren en mag U de Abonnementen niet gebruiken.

Deze Overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2015 (versie 2015.1). De Overeenkomst is van kracht tussen U en Ons vanaf de datum waarop U deze Overeenkomst accepteert.

  1. DEFINITIES

Gelieerde onderneming” is een entiteit die direct controle heeft over, wordt gecontroleerd door of gezamenlijk onder controle staat van de genoemde entiteit. “Controle” betekent in deze definitie direct of indirect eigendom of directe of indirecte zeggenschap over meer dan 50% van de stemrechten in de genoemde entiteit.

Kwaadwillige code” betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadwillige code, bestanden, scripts, ‘agents’ of programma’s.

Applicaties van derden” betekent met de Abonnementen compatibele online applicaties en offline softwareproducten die worden geleverd door andere entiteiten of personen dan Wij en duidelijk als zodanig zijn aangemerkt.

Opdrachtformulier” betekent de documenten voor het plaatsen van bestellingen onder deze Overeenkomst, inclusief addenda hierop, die van tijd tot tijd tussen U en Ons of een van Onze Gelieerde ondernemingen worden aangegaan, inclusief addenda en aanvullingen hierop. Door een Opdrachtformulier onder deze Overeenkomst te accepteren stemt een Gelieerde onderneming ermee in aan deze Overeenkomst gebonden te zijn alsof het een oorspronkelijke partij in deze Overeenkomst is. Opdrachtformulieren worden geacht onderdeel van deze Overeenkomst uit te maken door verwijzing.

Aangeschafte abonnementen” betekent Abonnementen die door U of Uw Gelieerde ondernemingen worden aangeschaft via een Opdrachtformulier, in tegenstelling tot Abonnementen die worden geleverd als kosteloze demo.

Abonnementen” betekent de webdienst die U hebt besteld als kosteloze demo of via een Opdrachtformulier en die door Ons online beschikbaar zijn gesteld via de aanmeldingskoppeling voor klanten op Onze website en/of andere door Ons aangemerkte webpagina’s, inclusief gerelateerde offline onderdelen, zoals beschreven in de Gebruikershandleiding. Applicaties van derden vallen niet onder de Abonnementen.

Gebruikershandleiding” is de online gebruikershandleiding voor de Abonnementen. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.

Gebruikers” betekent personen die door U zijn gemachtigd om de Abonnementen te gebruiken, voor wie Abonnementen zijn besteld en door U (of door Ons op Uw verzoek) zijn voorzien van gebruikersnamen en wachtwoorden. Gebruikers kunnen, zonder daartoe beperkt te zijn, Uw medewerkers, consultants, contractmedewerkers en agenten, en derden met wie U zaken doet, omvatten.

Wij,” “Ons” of “Onze” betekent YourFeedback, een officiële handelsnaam van Twin Arrow BV.

U” of “Uw” is het bedrijf of een andere rechtspersoon waarvoor u deze Overeenkomst accepteert, en de Gelieerde ondernemingen van dat bedrijf of die rechtspersoon.

Uw gegevens” zijn alle elektronische gegevens of informatie die U hebt verwerkt met de Aangeschafte Abonnementen.

  1. AANGESCHAFTE ABONNEMENTEN

2.1. Levering van Aangeschafte Abonnementen. Wij stellen U gedurende een abonnementsperiode de Aangeschafte Abonnementen ter beschikking conform deze Overeenkomst en de relevante Opdrachtformulieren. U stemt ermee in dat Uw aankopen onder deze Overeenkomst niet de levering van toekomstige functies of kenmerken met zich meebrengen en niet afhankelijk zijn van enige mondelinge of schriftelijke publieke uitlatingen door Ons met betrekking tot toekomstige functies of kenmerken.

2.2. Gebruikersabonnementen. Behoudens anders bepaald op het toepasselijke Opdrachtformulier, (i) worden Abonnementen aangeschaft als Hoofdabonnement met Gebruikersabonnementen en zijn niet toegankelijk voor meer dan het opgegeven aantal Gebruikers, (ii) kunnen aanvullende Gebruikersabonnementen worden toegevoegd tijdens de toepasselijke abonnementsperiode voor dezelfde prijs als voor de bestaande Gebruikersabonnementen onder deze Overeenkomst, naar rato voor de rest van de abonnementsperiode die geldt op het moment dat de Gebruikersabonnementen worden toegevoegd, en (iii) eindigen de toegevoegde Gebruikersabonnementen op dezelfde datum als de bestaande abonnementen. Gebruikersabonnementen zijn alleen voor aangewezen Gebruikers en kunnen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één Gebruiker, en mogen niet opnieuw worden toegewezen aan nieuwe Gebruikers die voormalige Gebruikers vervangen die geen gebruik meer maken van de Abonnementen.

  1. GEBRUIK VAN DE ABONNEMENTEN

3.1. Onze verantwoordelijkheden. Wij zullen: (i) onze basisondersteuning voor de Aangeschafte Abonnementen zonder bijkomende kosten en/of, indien afzonderlijk aangeschaft, bijgewerkte ondersteuning leveren, (ii) commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Aangeschafte Abonnementen 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te stellen, behalve: (a) tijdens geplande down time (waarvan Wij U minimaal acht uur van tevoren op de hoogte stellen via de Hoofdgebruiker en die Wij voor zover mogelijk plannen tijdens de weekenduren tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 3.00 uur ), of (b) in situaties waarin de Abonnementen niet beschikbaar zijn door omstandigheden die redelijkerwijs buiten Onze macht liggen, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, overheidshandelingen, overstromingen, brand, aardbevingen, sociale onrust, terroristische aanslagen, stakingen of andere arbeidsproblemen (tenzij ze betrekking hebben op Onze medewerkers), storingen of vertragingen bij internetproviders, of DoS-aanvallen (Denial of Service), en (iii) de Aangeschafte Abonnementen alleen leveren conform de toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften.

3.2. Onze bescherming van Uw gegevens. Wij nemen passende administratieve, fysieke en technische maatregelen ter waarborging van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Uw gegevens. Wij zullen (a) Uw gegevens niet wijzigen, (b) Uw gegevens niet openbaar maken, tenzij Wij hiertoe wettelijk worden gedwongen conform Artikel 6.3 (Gedwongen openbaarmaking) of U hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming verleent, of (c) Uw gegevens niet inzien, behalve om de Abonnementen te leveren en service gerelateerde of technische problemen te voorkomen of op te lossen, of indien U hierom verzoekt in verband met klantondersteuning.

3.3. Uw verantwoordelijkheden. U bent (i) verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door Gebruikers, (ii) verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit en wettelijkheid van Uw gegevens en de manier waarop U deze hebt verkregen, (iii) verplicht commercieel redelijke inspanningen te verrichten om te voorkomen dat de Abonnementen zonder toestemming worden geopend of gebruikt, en Ons direct op de hoogte te stellen indien dit desondanks toch gebeurt, en (iv) verplicht de Abonnementen alleen overeenkomstig de Gebruikershandleiding en toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften te gebruiken. U mag niet (a) de Abonnementen aan iemand anders beschikbaar stellen, (b) de Abonnementen verkopen, weder verkopen, verhuren of leasen, (c) de Abonnementen gebruiken om kwetsend, lasterend of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal op te slaan of door te sturen, of materiaal op te slaan of door te sturen dat het recht op privacy van derden schaadt, (d) de Abonnementen gebruiken om Kwaadwillige code op te slaan of door te sturen, (e) de integriteit of prestaties van de Abonnementen of de gegevens van derden daarin storen of hinderen, of (f) pogen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de Abonnementen of hieraan gerelateerde systemen of netwerken.

3.4. Gebruiksbeperkingen. Abonnementen kunnen onderhevig zijn aan andere beperkingen, zoals beperkingen ten aanzien van schijfruimte, het aantal keren dat U Onze API (Application Programming Interface) mag aanroepen en, bij Abonnementen waarmee U openbare websites kunt leveren, het aantal keren dat pagina’s worden bekeken door bezoekers van deze websites. Al deze beperkingen worden beschreven in de Gebruikershandleiding. De Abonnementen bieden real time gegevens waarmee U kunt controleren of U aan deze beperkingen voldoet.

  1. VERGOEDING EN BETALING VAN AANGESCHAFTE ABONNEMENTEN

4.1. Vergoedingen. U dient alle vergoedingen zoals gespecificeerd op alle Opdrachtformulieren die verband houden met deze Overeenkomst te voldoen. Behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst of op een Opdrachtformulier, (i) worden de vergoedingen gebaseerd op Aangeschafte abonnementen en niet op feitelijk gebruik, (ii) kunnen betalingsverplichtingen niet worden geannuleerd en betaalde vergoedingen niet worden gerestitueerd en (iii) kan het aantal Aangeschafte abonnementen van Gebruikers niet worden verlaagd tijdens de op het Opdrachtformulier vermelde abonnementsperiode. Vergoedingen voor Abonnementen van Gebruikers worden gebaseerd op maandelijkse perioden, met een minimum looptijd van 12 maanden, die ingaan op de begindatum van het Abonnement en dezelfde datum in elke volgende maand; daarom geldt bij Gebruikersabonnementen die in het midden van een maandelijkse periode worden toegevoegd dat het totale bedrag voor die volledige maandelijkse periode en de resterende maandelijkse periodes van de abonnementstermijn in rekening worden gebracht.

4.2. Facturering en betaling.  U geeft Ons toestemming om de kosten voor alle op Opdrachtformulieren benoemde Abonnementen voor de abonnementsperiode en eventuele vernieuwde abonnementsperioden conform Artikel 9.2 (Looptijd van Aangeschafte Abonnementen) te factureren. De factuur dient U vooraf jaarlijks of overeenkomstig elke andere op het toepasselijke Opdrachtformulier vermelde factureringsfrequentie te voldoen. Behoudens anders bepaald op het Opdrachtformulier, dient U gefactureerde kosten binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. U bent ervoor verantwoordelijk om Ons volledige en nauwkeurige facturerings- en contactgegevens te verstrekken en Ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze gegevens.

4.3. Kosten voor achterstallige betalingen. Als U op de vervaldatum de kosten nog niet aan Ons hebt voldaan, kunnen Wij naar eigen inzicht (a) 1,5% rente per maand over het openstaande saldo of, indien lager, het wettelijk toegestane maximumpercentage in rekening brengen vanaf de datum waarop de betaling is verschuldigd tot de datum waarop de betaling is voldaan, en/of (b) voor toekomstige abonnementsvernieuwingen en Opdrachtformulieren kortere betalingstermijnen voorschrijven dan de termijn in Artikel 4.2 (Facturering en betaling).

4.4. Opschorting van Abonnementen en versnelde opeising. Als een door U verschuldigd bedrag onder deze of een andere overeenkomst voor Onze Abonnementen dertig of meer dagen achterstallig is, kunnen Wij, onverminderd Onze overige rechten andere aanspraken, Uw onbetaalde vergoedingsverplichtingen onder deze overeenkomsten versneld opeisen zodat al deze verplichtingen met onmiddellijke ingang zijn verschuldigd en moeten worden voldaan. Daarnaast kunnen Wij Onze Abonnementen opschorten totdat U deze bedragen volledig hebt voldaan. Wij stellen U minimaal zeven dagen van tevoren op de hoogte dat er achterstallige betalingen zijn voor Uw account, conform Artikel 11.1(Wijze van kennisgeving), voordat Abonnementen voor U worden opgeschort.

4.5. Geschillen over betalingen. Wij zullen Onze rechten uit hoofde van Artikel 4.3 (Kosten voor achterstallige betalingen) of 5.4 (Opschorting van Abonnementen en versnelde opeising) niet uitoefenen als U redelijkerwijs en te goeder trouw de toepasselijke vergoedingen betwist en U in goed vertrouwen en actief medewerking verleent om het geschil op te lossen.

4.6. Belastingen. Behoudens anders vermeld, zijn Onze vergoedingen exclusief belastingen, heffingen, toeslagen of soortgelijke overheidsbelastingen van enigerlei aard, inclusief maar niet beperkt tot btw, omzetbelasting, gebruiksbelasting of voorheffing van enige lokale, staats- provinciale, federale of buitenlandse jurisdictie (gezamenlijk “Belastingen“). U bent verantwoordelijk voor alle Belastingen over Uw aankopen onder deze Overeenkomst. Als Wij wettelijk verplicht zijn om Belastingen te betalen of te incasseren waarvoor U uit hoofde van deze paragraaf verantwoordelijk bent, zal het betreffende bedrag aan U worden gefactureerd en dient dit door U te worden voldaan, tenzij U Ons een geldige, door de relevante belastingdienst geautoriseerde belastingvrijstellingsverklaring overlegt. Voor alle duidelijkheid: Wij zijn enkel verantwoordelijk voor belastingen die worden geheven over Onze inkomsten, eigendommen en medewerkers.

  1. EIGENDOMSRECHTEN

5.1. Voorbehoud van rechten op Abonnementen. Behoudens de beperkte rechten die hieronder expliciet zijn toegekend, behouden Wij Ons alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Abonnementen voor, inclusief alle gerelateerde intellectuele-eigendomsrechten. Wij kennen U onder deze Overeenkomst geen andere rechten toe dan de rechten die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn beschreven.

5.2. Beperkingen. U onthoudt zich van (i) het verlenen van toegang tot de Abonnementen aan derden, behalve als dit in deze Overeenkomst of in een Opdrachtformulier is toegestaan, (ii) het maken van afgeleide werken op basis van de Abonnementen, behoudens zoals in deze Overeenkomst geautoriseerd, (iii) het kopiëren of in frames of een openbare context opnemen (mirroring) van enige inhoud of een ander onderdeel van de Abonnementen, anders dan op Uw intranetten of voor interne doeleinden van Uw bedrijf; (iv) het uitvoeren van ‘reverse engineering’ op de Abonnementen, (v) het gebruiken van de Abonnementen om een concurrerend product of concurrerende service te bouwen of (vi) het kopiëren van voorzieningen, functies of afbeeldingen van de Abonnementen.

5.3. Uw Gegevens. Conform de beperkte, hieronder aan U verleende rechten verwerven Wij geen recht, eigendom of belang van U onder deze Overeenkomst in of op Uw Gegevens, inclusief enig intellectueel eigendomsrecht dienaangaande.

5.4. Suggesties. Wij hebben een royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke en permanente licentie om suggesties, voorstellen voor verbetering, aanbevelingen of andere feedback van U, inclusief Gebruikers, in verband met de werking van de Abonnementen te gebruiken en te integreren in de Abonnementen.

  1. VERTROUWELIJKHEID

6.1. Definitie van Vertrouwelijke informatie. In deze Overeenkomst betekent “Vertrouwelijke informatie” alle vertrouwelijke informatie die mondeling of schriftelijk openbaar gemaakt door een partij (“Openbaar makende partij“) aan de andere partij (“Ontvangende partij“) en die is aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie van U omvat Uw gegevens;  Vertrouwelijke informatie van Ons omvat de Abonnementen; en Vertrouwelijke informatie van beide partijen omvat de voorwaarden van deze Overeenkomst, alle Opdrachtformulieren, en door een van beide partijen openbaar gemaakte bedrijfs- en marketingplannen, technologische en technische gegevens, productplannen en -ontwerpen, en bedrijfsprocessen. Onder Vertrouwelijke informatie (behalve Uw gegevens) valt echter niet informatie die (i) algemeen bekend is of wordt onder het publiek zonder dat enige verplichting jegens de Openbaar makende partij wordt geschonden, (ii) bekend was bij de Ontvangende partij voordat de informatie openbaar werd gemaakt door de Openbaar makende partij zonder dat enige verplichting jegens de Openbaar makende partij wordt geschonden, (iii) is ontvangen van een derde zonder dat enige verplichting jegens de Openbaar makende partij wordt geschonden, of (iv) onafhankelijk is samengesteld door de Ontvangende partij.

6.2. Bescherming van Vertrouwelijke informatie. De Ontvangende partij zal dezelfde zorgvuldigheid betrachten als bij het beschermen van de vertrouwelijkheid van de eigen Vertrouwelijke informatie van enigerlei aard (maar in geen geval met minder dan redelijke zorgvuldigheid), (i) om de Vertrouwelijke informatie van de Openbaar makende partij niet te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, en (ii) behoudens anderszins schriftelijk geautoriseerd door de Openbaar makende partij, om de toegang tot Vertrouwelijke informatie van de Openbaar makende partij te beperken tot de eigen medewerkers, aannemers en agenten en die van Gelieerde ondernemingen die deze toegang nodig hebben voor doelen consistent met deze Overeenkomst en die met de Ontvangende partij een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend met beschermingsmaatregelen die minimaal even streng zijn als de maatregelen in deze Overeenkomst. Geen van beide partijen mag de voorwaarden van deze Overeenkomst of enig Opdrachtformulier openbaar maken aan derden, behalve de eigen Gelieerde ondernemingen en juridische adviseurs en accountants, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

6.3. Gedwongen openbaarmaking. De Ontvangende partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Openbaar makende partij openbaar maken als eerstgenoemde hiertoe wettelijk wordt verplicht, op voorwaarde dat de Ontvangende partij de Openbaar makende partij vooraf op de hoogte stelt van deze gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk is toegestaan) en redelijke hulp verstrekt, op kosten van de Openbaar makende partij, als de Openbaar makende partij de openbaarmaking wil betwisten. Indien de Ontvangende partij wettelijk wordt gedwongen om de Vertrouwelijke informatie van de Openbaar makende partij openbaar te maken als onderdeel van een juridische procedure waarin de Openbaar makende partij een partij is en indien de Openbaar makende partij de openbaarmaking niet betwist, zal de Openbaar makende partij aan de Ontvangende partij redelijke kosten voor het regelen en bieden van veilige toegang tot dergelijke Vertrouwelijke informatie vergoeden.

  1. GARANTIES EN DISCLAIMERS

7.1. Onze garanties. Wij garanderen dat (i) Wij deze Overeenkomst op een geldige manier zijn aangegaan en hiertoe juridisch bevoegd zijn, (ii) de Abonnementen wezenlijk werken overeenkomstig de Gebruikershandleiding, (iii) de functionaliteit van de Abonnementen niet wezenlijk zal afnemen tijdens een abonnementsperiode en (iv) Wij geen Kwaadwillige Code naar U zullen verzenden, waarbij geldt dat deze sub paragraaf (iv) niet wordt geschonden als U of een Gebruiker een bestand met Kwaadwillige Code uploadt naar de Abonnementen en later dat bestand met de Kwaadwillige Code downloadt. Bij enige schending van bovenstaande garantie is Uw enige mogelijkheid tot verhaal beschreven in Artikel 9.3 (Gegronde beëindiging) hieronder.

7.2. Uw garanties. U garandeert dat U deze Overeenkomst op een geldige manier bent aangegaan en hiertoe juridisch bevoegd bent.

7.3. Disclaimer. Behoudens zoals nadrukkelijk toegestaan volgens deze Overeenkomst, geeft geen van beide partijen geen enkele garantie, zij het uitdrukkelijk, impliciet, statutair of anderszins, en wijst elke partij specifiek alle impliciete garanties af, waaronder garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover de wet dat toestaat.

7.4. Beperkt beschikbare Abonnementen. Van tijd tot tijd kunnen Wij U uitnodigen om onze producten of Abonnementen te proberen die niet algemeen beschikbaar zijn voor Onze klanten (“Beperkt beschikbare Abonnementen”). U kunt een dergelijk product of service naar eigen inzicht accepteren of weigeren. Alle Beperkt beschikbare Abonnementen worden duidelijk aangemerkt als bètaversie, pilotversie, beperkte release, voorbeeld voor ontwikkelaars of niet-productieversie of met een beschrijving van soortgelijke strekking. Beperkt beschikbare Abonnementen worden geleverd voor evaluatiedoeleinden en niet voor productietoepassingen, worden niet ondersteund, kunnen bugs of fouten bevatten en kunnen zijn gebonden aan aanvullende voorwaarden. Beperkt beschikbare Abonnementen worden onder deze Overeenkomst niet als “Abonnementen” beschouwd en worden zonder expliciete of impliciete garanties verstrekt (“as-is”). Wij kunnen Beperkt beschikbare Abonnementen op elk gewenst moment en naar eigen inzicht stopzetten en niet meer algemeen beschikbaar maken.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Beperking van aansprakelijkheid. Voor geen van de partijen bedraagt de aansprakelijkheid voor een incident die voorkomt uit of samenhangt met deze Overeenkomst (op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of enig andere aansprakelijkheidsgrond), meer dan het bedrag dat onder deze overeenkomst door U is betaald in de twee maanden voorafgaand aan het incident. Het voorgaande beperkt niet Uw betalingsverplichtingen onder Artikel 4 (kosten en betaling van de aangeschafte Abonnementen).

8.2. Uitsluiting van gevolg- en gerelateerde schade. Een partij is in geen geval aansprakelijk jegens de andere partij voor enige winst- of inkomstenderving of voort enige indirecte, speciale, incident- of vervolgschade, hoe deze ook is veroorzaakt, op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad of enig andere aansprakelijkheidsgrond, en ongeacht de vraag of de partij voor dergelijke schade is gewaarschuwd of niet. De bovengenoemde disclaimer is niet van toepassing voor zover deze op grond van het toepasselijke recht niet is toegestaan.

  1. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

9.1. Looptijd van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U deze accepteert en loopt door totdat alle conform deze Overeenkomst verleende Gebruikersabonnementen zijn verlopen of beëindigd.

9.2. Looptijd van aangeschafte Gebruikersabonnementen. Door U aangeschafte Gebruikersabonnementen gaan in op de op het toepasselijke Opdrachtformulier vermelde begindatum en lopen door gedurende de hierin vermelde abonnementsperiode. Behoudens zoals anderszins bepaald in het toepasselijke Opdrachtformulier, worden alle Gebruikersabonnementen automatisch verlengd voor aanvullende perioden gelijk aan de aflopende abonnementsperiode of, indien korter, één jaar, tenzij een van beide partijen de andere partij minimaal dertig dagen vóór het einde van de relevante abonnementsperiode laat weten dat het abonnement niet wordt verlengd. De prijs per eenheid tijdens een dergelijke verlengingsperiode is hetzelfde als tijdens de voorgaande periode, tenzij Wij U minimaal zestig dagen vóór het einde van een dergelijke voorgaande periode op de hoogte hebben gesteld van een prijsverhoging. In dat geval gaat de prijsverhoging in op het moment van de verlenging en daarnaEen dergelijke prijsverhoging mag niet meer dan 7% van de prijs voor de betreffende Abonnementen in de direct voorafgaande abonnementsperiode bedragen, tenzij de prijzen in deze voorgaande periode op het betreffende Opdrachtformulier waren aangemerkt als actieprijs of eenmalige aanbieding.

9.3. Gegronde beëindiging. Een partij kan deze Overeenkomst ontbinden: (i) 30 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een verplichting  als een dergelijke tekortkoming niet is hersteld na het verlopen van een dergelijke periode, of (ii) als voor de andere partij een faillissement is ingesteld of hiertegen een andere juridische procedure is gestart in verband met insolventie, onder curatele stelling, liquidatie of overgedragen eigendom ten behoeve van schuldeisers.

9.4. Teruggave van Uw Gegevens. Op Uw verzoek, ingediend binnen 30 dagen na de van kracht zijnde datum van beëindiging van een abonnement op Aangeschafte Abonnementen, stellen Wij U een CSV-bestand (door komma’s gescheiden bestand) met Uw gegevens ter beschikking. Dit kunt U samen met de bijlagen in de oorspronkelijke indeling downloaden. Na een dergelijke periode van 30 dagen zijn Wij niet verplicht Uw gegevens te onderhouden of beschikbaar te stellen en Wij zullen daarna, tenzij dat niet is toegestaan op grond van de wet- of regelgeving, al Uw Gegevens verwijderen die zich in Onze systemen bevinden of anderszins in Ons bezit of onder Ons beheer zijn.

9.5. Restbepalingen. Artikel 4 (Kosten en betaling van Aangeschafte Abonnementen), 5 (Eigendomsrechten), 6 (Vertrouwelijkheid), 7.3 (Disclaimer), 8 (Beperking van aansprakelijkheid), 9.4 (Teruggave van Uw gegevens) en 11 (Algemene bepalingen) blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd of verlopen.

10.  DEMO

10.1. Kosteloze demo. Als u zich registreert voor een kosteloze demo op Onze Abonnementen, is deze Overeenkomst ook van toepassing op deze kosteloze demo.

10.2. Beëindiging demo. Als U ervoor kiest om de Abonnementen te gebruiken voor een demo-periode en geen abonnement aanschaft vóór het einde van deze periode, wordt deze Overeenkomst beëindigd aan het einde van de kosteloze demo-periode.

10.3. Aanvullende voorwaarden. Als U zich op onze website registreert voor een kosteloze demo, stellen Wij U een of meer Abonnementen ter beschikking op basis van een kosteloze demo totdat (a) de periode is verstreken voor de kosteloze demo waarvoor U zich hebt geregistreerd of registreert om het toepasselijke Abonnement te gebruiken of, indien deze datum eerder is, (b) de begindatum van Aangeschafte Abonnementen die door U zijn besteld. De webpagina waarop U zich registreert voor de demo, kan aanvullende voorwaarden voor de demo bevatten. Dergelijke aanvullende voorwaarden zijn door verwijzing onderdeel van deze Overeenkomst en zijn juridisch bindend.

10.4. Uw gegevens in demo-abonnement. Alle tijdens de kosteloze demo door u of voor u ingevoerde gegevens of aangebrachte wijzigingen met betrekking tot de Abonnementen gaan definitief verloren, tenzij u een Abonnement aanschaft op dezelfde Abonnementen als die van de demo, bijgewerkte Abonnementen aanschaft of deze gegevens exporteert voordat de demo-periode is verstreken. U kunt de tijdens de demo-periode ingevoerde gegevens of aangebrachte wijzigingen met betrekking tot de Abonnementen niet overbrengen naar een Abonnement met een lager abonnementsniveau dan de; als u derhalve een Abonnement aanschaft die een lager abonnementsniveau heeft dan de demo, moet u de gegevens exporteren voordat de demo-periode is verstreken, anders gaan de gegevens definitief verloren.

10.5. Garantie. Niettegenstaande Artikel 7 (garanties en disclaimer) worden de Abonnementen tijdens de kosteloze demo-periode geleverd zonder enige garantie (“as-is”).

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1. Wijze van kennisgeving. Behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst zullen alle kennisgevingen en goedkeuringen schriftelijk worden gegeven. Kennisgevingen op het gebied van facturering aan U zullen worden gericht aan de relevante contactpersoon voor facturering die U hebt aangewezen. Alle andere kennisgevingen aan U zullen worden geadresseerd aan de relevante, door U aangewezen hoofdgebruiker voor de Abonnementen.

11.2. Geen derden bedingen. Derden treden niet toe tot deze Overeenkomst op basis van een derdenbeding in deze Overeenkomst.

11.3. Verklaring van afstand. Het niet uitoefenen van of een vertraging in de uitoefening van enig recht uit deze Overeenkomst houdt geen afstand van dat recht in.

11.4. Scheidbaarheid. Als enige bepaling in deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet-of regelgeving wordt beschouwd, zal de bepaling door de rechtbank worden aangepast en geïnterpreteerd zodat de doelen van het oorspronkelijke belang, voor zover de wet dat toelaat, worden bereikt en blijven de overige bepalingen in deze Overeenkomst van kracht.

11.5. Kosten voor juridische bijstand. U dient op verzoek al Onze redelijke kosten voor juridische bijstand en overige door Ons betaalde kosten te vergoeden die Wij gemaakt hebben voor de incasso van vergoedingen of kosten die onder deze Overeenkomst aan Ons verschuldigd zijn na Uw schending van  een verplichting aan Ons verschuldigde kosten onder deze Overeenkomst conform Artikel 4.2 (Facturering en betaling) te voldoen.

11.6. Overdracht. Geen van beide partijen mag enig recht of verplichting op grond van deze Overeenkomst, hetzij van rechtswege, hetzij op een andere wijze, overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden). Niettegenstaande het voorafgaande, mogen beide partijen deze Overeenkomst in zijn geheel (inclusief alle Opdrachtformulieren), zonder toestemming van de andere partij, overdragen op een Gelieerde onderneming in geval van een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle activa waar geen rechtstreekse concurrent van de andere partij bij betrokken is. Het enige rechtsmiddel van een partij bij enige beoogde overdracht door de andere partij waarbij deze paragraaf wordt geschonden, zal, naar keuze van de niet-overdragende partij, de beëindiging van de Overeenkomst zijn na schriftelijke kennisgeving aan de overdragende partij. In het geval van een dergelijke beëindiging zullen Wij U alle vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen voor wat betreft de resterende termijn van alle abonnementen na de van kracht zijnde datum van beëindiging. Conform het voorafgaande geldt dat deze Overeenkomst bindend is en van kracht is ten bate van de partijen, hun respectievelijke opvolgers en partijen aan wie op toegestane wijze is overgedragen.

11.7. Concurrent. Als U Onze directe concurrent bent, mag U de Abonnementen niet gebruiken, tenzij Wij U vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. Bovendien mag U de Abonnementen niet gebruiken om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Abonnementen te volgen of anderszins ten behoeve van benchmarking of concurrentiedoeleinden.

11.8. Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief alle bijlagen en addenda hierbij en alle Opdrachtformulieren, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande en gelijktijdig bestaande overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Eventuele wijzigingen, amendementen of afstandsverklaringen van enige bepaling in deze Overeenkomst zijn niet van kracht, tenzij deze schriftelijk zijn gedaan en ondertekend of elektronisch geaccepteerd door de partij tegen wie de wijziging, het amendement of de afstandsverklaring zou moeten gelden. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de voorwaarden in deze Overeenkomst en een bijlage of addendum hierbij of enig Opdrachtformulier, dan prevaleert het bepaalde in een dergelijk(e) bijlage, addendum of Opdrachtformulier. Ook indien daarin het tegendeel wordt verklaard, geldt dat de voorwaarden uit Uw inkooporder of andere besteldocumentatie (exclusief Opdracht-formulieren)  niet zijn verwerkt in noch deel uitmaken van deze Overeenkomst en al deze voorwaarden en bepalingen zullen niet gelden.

© Copyright 2007-2015 Twin Arrow BV

Twin Arrow bv, Planetenbaan 113, 3606 AK Maarssen, Nederland